fbpx

𝐂𝐨̂ đ𝐨̛𝐧 𝐜𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐛𝐚𝐨 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐥𝐚̀ đ𝐚́𝐧𝐠 𝐬𝐨̛̣!!

𝐂𝐨̂ đ𝐨̛𝐧 𝐜𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐛𝐚𝐨 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐥𝐚̀ đ𝐚́𝐧𝐠 𝐬𝐨̛̣, đ𝐢𝐞̂̀𝐮 đ𝐚́𝐧𝐠 𝐬𝐨̛̣ 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐚̀ 𝐯𝐢̀ 𝐜𝐨̂ đ𝐨̛𝐧 𝐦𝐚̀ 𝐛𝐚̣𝐧 𝐜𝐡𝐨̣𝐧 𝐬𝐚𝐢 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢!

𝐂𝐡𝐮́𝐜 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐚̣𝐧 𝐭𝐢̀𝐦 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐲𝐞̂𝐮 đ𝐢́𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 đ𝐨̛̀𝐢 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐞́!
——
#phuquoc #sunset #time #foryou