fbpx

Khi biển sóng trào ôm trọn trời hoàng hôn Phú Quốc

𝗞𝗵𝗶 𝗯𝗶𝗲̂̉𝗻 𝘀𝗼́𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗮̀𝗼 𝗼̂𝗺 𝘁𝗿𝗼̣𝗻 𝘁𝗿𝗼̛̀𝗶 𝗵𝗼𝗮̀𝗻𝗴 𝗵𝗼̂𝗻 𝗣𝗵𝘂́ 𝗤𝘂𝗼̂́𝗰. 𝗠𝗼̣̂𝘁 𝗰𝗵𝗶𝗲̂̀𝘂 đ𝗲̣𝗽 𝘃𝗼̂ 𝗰𝘂̀𝗻𝗴! 𝗖𝗼́ 𝗮𝗶 𝘁𝗵𝗮̂̀𝗺 𝘁𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗼̣̂𝗺 𝗻𝗵𝗼̛́ 𝗣𝗵𝘂́ 𝗤𝘂𝗼̂́𝗰 𝗰𝗵𝘂̛𝗮?!

—————
𝗣𝗛𝗨 𝗤𝗨𝗢𝗖 𝗟𝗨𝗫 𝗧𝗥𝗔𝗩𝗘𝗟- 𝑫𝒖 𝒍𝒊̣𝒄𝒉 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒃𝒂̉𝒏 đ𝒊̣𝒂
|Đ𝕚̣𝕒 𝕔𝕙𝕚̉: 06 Chu Văn An, Dương Đông, Phú Quốc
|𝕊Đ𝕋: 0817 06 00 66
|𝕎𝕖𝕓𝕤𝕚𝕥𝕖: www.phuquoclux.com

|𝔼𝕞𝕒𝕚𝕝: info@phuquoclux.com